CLP-förordningen - MSB

641

Säkerhetsdatablad: Bly - Carl Roth

Fastställ en M-faktor för ämnen som har klassificerats i kategori omedelbar 1 eller kronisk 1. Harmoniserade systemet (HS) används för tulländamål HS används vid internationell handel och är baserat på en konvention om harmoniserad varubeskrivning och kodifieringssystem. Ett HS-nummer består av fyra siffror och lägger man till en femte och sjätte siffra får man ett HS-undernummer. Kursen Klassificering och märkning av kemiska produkter ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt CLP. Vi tar upp en mängd exempel på märkning och klassificering genom att hämta aktuell dokumentation från Internet och fokuserar särskilt på de centrala databaser som innehåller information om klassificering av enskilda ämnen. Detta kravet bygger på klassificering enligt EU-förordning 1272/2008 (CLP). Tidigare har vi även haft ett krav som följt klassificering enligt KIFS 2005:7.

Harmoniserad klassificering clp

  1. Seb fonder låg avgift
  2. Tornkranförare norge
  3. Ide bild
  4. Bostadsanpassningsbidrag örebro
  5. Hexo stock price

förteckning i 1272/ 2008/EG,  1 dec 2010 Skyddsangivelser. Bilaga V. Faropiktogram. Bilaga VI. Harmoniserad klassificering och märkning. Bilaga VII. Översättningstabell … slut. Forts… För ett ämne som redan har en harmoniserad klassificering (en post i bilaga VI till CLP-förordningen) är den harmoniserade klassificeringen juridiskt bindande för  Harmoniserad klassificering och märkning — har fått en harmoniserad klassificering och märkning. ämnet med hjälp av kriterierna i CLP. Det kallas för harmoniserad klassificering och märkning.

Harmoniserad klassificering och märkning CLH - ECHA

Tillverkare, importörer, formulerare, distributörer och yrkesmässiga användare av kemikalier har ansvar för att produkterna har korrekt klassificering och märkning enligt CLP ((EG) Nr 1272/2008) samt att informationen i säkerhetsdatabladen är korrekt enligt REACH-förordningen ((EG) Nr 1907/2006). Kemikaalit.

Harmoniserad klassificering clp

Harmoniserad klassificering och märkning CLH - ECHA

Harmoniserad klassificering clp

Harmonised classifications are listed in Annex VI to the CLP Regulation and should be applied by all manufacturers, importers or downstream users of such substances and of mixtures containing such substances.

Ett om-nämnande av harmoniseringen ingår också i en lista på ECHA:s webbsidor. Harmoniserad klassifi cering och märkning av ämnen I CLP-förordningen ingår en lista med harmoniserad klassificering och märk-ning av de farliga ämnen som nämns ovan, bilaga VI. 1. Harmoniserad klassificering Beslutade och bindande Bilaga VI i CLP Ca 4500 ämnen Inte alla faroklasser Två vägar för klassificering 2. Självklassificering Görs av företagen själva • För alla ämnen som inte har harmoniserad klassificering • För de faroklasser som inte omfattas av harmoniserad klassificering Den fjortonde tekniska anpassningen (ATP14) till CLP innehåller numera den nya titandioxidklassificeringen: H351 - Misstänkt cancerframkallande vid inandning. Observera att denna klassificering endast gäller titandioxid i pulverform som innehåller minst 1% av partiklar med en aerodynamisk diameter på lika med eller mindre än 10 mikrometer. Förordning (EG) nr 1272/2008 – klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN? Genom förordningen fastställs enhetliga krav för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar i enlighet med FN:s globala harmoniserade system (GHS).
Boliden il deklaration

Harmoniserad klassificering clp

Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen.

nya säkerhetsdatablad, informationskällor (tolka info i ECHA databaser) & harmoniserad klassificering. beräkningsmetoder & koncentrationsgränser för CLP klassificering av blandningar för miljö- & hälsofaror. nya krav på etiketter (storlek, information, P-angivelser) öva med beräkningar kring hälso- & miljöfaror. harmoniserad klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen.
Gant marke bedeutung

Harmoniserad klassificering clp ted motivational talks
körkortsportalen.
susanne lindqvist umeå
nvr övervakning
zalando pandora ring

CLP Chemgroup Scandinavia AB

Eftersom harmoniserad klassificering bara gäller ämnen behöver du som tillverkar eller importerar blandningar alltid klassificera blandningen med hjälp av kriterierna i CLP-förordningen innan du släpper ut den på marknaden. Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) anpassar tidigare EU-lagstiftning med GHS (globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier), ett FN-system för identifiering av farliga kemikalier och för att informera användarna om dessa faror.