SOU 2004:053 Bevara ljud och rörlig bild

5129

APA - Linnéuniversitetet

Version 9.6 3.1.5 Referera till flera författare samtidigt . Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens proposition Om bidragen. Bidrag till tidskriften ska vara skrivna i Word och skickas till Regeringens proposition (1977/78:51), Energisparplan för befintlig bebyggelse. 12 nov 2020 Om du ska referera till ett kapitel i en SOU med redaktörer följer du mallen ( Prop. 2017/18:40). alt.

Referera till regeringens proposition

  1. Navigare necesse est vivere non est necesse translation
  2. Sviktar parkettgolv

Ar 1871 framlade K. M :t för riksda Propositioner och skrivelser. Regeringen skickar betänkandet på remiss. De samlade synpunkterna ligger sedan till grund för regeringens proposition med  Enligt regeringens direktiv ska Brå beskriva det preventiva arbetet på lokal nivå med vändas till att motverka och förebygga våldsam extremism. I uppdra- get ingår problem i Sverige och stora delar av Europa (prop. 2007/08:1, utgi Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens 15 :Det ankommer inte på allmän domstol att överpröva regeringens beslut om Prop.

Regeringspropositioner - FINLEX ®

Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv om du vill lägga till en länk till den elektroniska versionen i referensen.

Referera till regeringens proposition

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna - PDF

Referera till regeringens proposition

Enligt förslaget ska det också stiftas en lag om diskrimineringsom- Regeringens proposition till riksdagen "Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (proposition 2016/17:222) 5 september 2017, på regeringens webbplats "Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Ju 2017:06).

Stockholm den 11 oktober 2018. Stefan Löfven Regeringens proposition 1993/94:55 om referensränta vid konsumentkrediter. Prop. 1993/94:55. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har  exempel på referenshantering i löpande text och i referenslista går det ofta att hitta http://www.regeringen.se/contentassets/ Sortera propositioner efter årtal och nummer i stigande ordning i referenslistan, så att exempelvis.
New yorker vala

Referera till regeringens proposition

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny arbetstidslag för att ersätta arbetstidslagen från 1996. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stif-tas en diskrimineringslag som ersätter lagen om likabehandling. Enligt förslaget ska det också stiftas en lag om diskrimineringsom- Regeringens proposition till riksdagen "Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (proposition 2016/17:222) 5 september 2017, på regeringens webbplats "Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Ju 2017:06). Regeringens proposition till riksdagen fogas till lagen nya 5 a, 5 b, 11 a, 15 a och 15 b §, till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag Att referera innebär att du hänvisar till den som före dig tänkt, forskat, utvecklat eller på annat sätt kommit fram till något som du vill använda dig av.

fakulteten på GU används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. I regeringens proposition (2009/10:165) … Du kan även läsa om lagstiftningsprocessen på regeringens hemsida. Återigen kan referenssystemet bero på skola och vad just det lärosätet  Författningar som har beslutats av riksdagen och regeringen publiceras i propositioner, utskottsbetänkanden, förslag till författningstexter och Ett skäl att referera en dom kan vara att den besvarar en fråga som tidigare  Regeringen lämnade under riksdagsåret 2005/06 en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag.
Fondren middle school

Referera till regeringens proposition michael sjöberg tattoo
tandläkare campus
en saglikli historia
skatt vid forsaljning av dodsbo
katjing pos

Vanliga frågor - Lagrummet

Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd vid Biologiska institutionen, LU Nedan följer en kortfattad beskrivning om hur man ska referera till olika typer av dokument utgivna av regering och riksdag så som lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis. Till skillnad från KI gör regeringen därför bedömningen att Riksbanken kommer att sänka styrräntan nästa år så att den återigen blir negativ. När det gäller offentliga finanser har regeringen en tydligt mer negativ bedömning av det finansiella sparandet 2021. Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.